Rozkład Zajęć


Ramowy rozkład dnia dla dzieci (grupa mieszana)

8.00-8.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy indywidualne. Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej. Praca indywidualna oraz dydaktyczno- wyrównawcza w sali. Praca z dzieckiem zdolnym.

8.30-9.00 Śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożycia posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, mycie zębów.

9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą i małych zespołach. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka. Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości i korzystanie z potrzeb specjalistów.

10.00-10.45 Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w Sali lub w ogrodzie. Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych rzez specjalistów.

10.45-11.00 Czynności higieniczne. przygotowanie do drugiego śniadania, praca dyżurnych.

11.00-11.30 Drugie śniadanie, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożycia posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

11.30-11.45 Czynności samoobsługowe w szatni.

11.45.-12.50 Pobyt na powietrzu. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach, rozmowy indywidualne, prace porządkowe, zabawy na sprzęcie terenowym, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

12.50-13.00 Czynności higieniczne. przygotowanie do obiadu, praca dyżurnych.

13.00-13.30 Obiad, przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożycia posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

Działania dotyczące podstawy programowej realizowane są w godz. 8.00-13.00