Nauka


Praca dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza, Centrum Edukacji i Terapii „ZDOBYWCY” – terapeutyczny punkt przedszkolny w Toruniu, prowadzona jest zgodnie z nową Podstawą programową zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej.
Pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:
– co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
– co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
– jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
– pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych nasze przedszkole oferuje:

– Terapie Ręki

– Terapie Logopedyczną oraz neurologopedyczną

– Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

– Trening Kompetencji Emocjonalnych (TKE)


Dodatkowo wzbogacamy naszą ofertę o inne programy i niestandardowe metody pracy z dziećmi, by wyzwalać ich aktywność poznawczą i pobudzać wyobraźnię.
Aby wzbogacić program przedszkola uatrakcyjniamy naszą ofertę o sprawdzone, nowatorskie programy i metody pracy z przedszkolakami. Należą do nich:

Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej

Jest to metoda, której celem jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci, zwłaszcza w zakresie kształtowania pojęć matematycznych, ćwiczenie odporności emocjonalnej dziecka oraz budowanie pozytywnego obrazu samego siebie. Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci, dobrze przygotowuje do nauki matematyki w szkole. Dzięki dziecięcej matematyce dzieci bardzo chętnie pokonują trudności i wytrwale wykonują polecenia, gdyż zadania prezentowane są w sposób przyjemny. Ta metoda potrafi sprawić, by dzieci chętnie i na długo zaprzyjaźniły się z matematyką.


Metoda Dennisona (gimnastyka mózgu)

Metoda ta polega na zintegrowaniu pracy obu półkul mózgowych, każda z tych półkul ma inne zadania. Prawa odpowiada za uczucia, percepcję przestrzeni, pamięć długotrwałą. Lewa półkula ( jeśli jesteśmy praworęczni) rządzi myślami, analizą, widzeniem szczegółów i kontrolą nad słowami. Jeśli już od najmłodszych lat dziecko będzie wykonywało ćwiczenia służące integracji obu tych półkul, będzie mu łatwiej przyswoić sobie nową wiedzę i umiejętności. Jeśli taka integracja nie zajdzie prawidłowo, objawia się to kłopotami w dalszej nauce dziecka. Może to być między innymi utrudniona nauka czytania i pisania, a także okazywanie emocji. Powstałe zaburzenia najszybciej można wyeliminować poprzez ruch.


Metoda Carla Orffa

Założeniem tej metody jest rozwijanie kultury fizycznej dziecka, która następuje w korelacji z kulturą rytmiczno-muzyczną i kulturą słowa. Metoda skłania do wejścia bogaty świat muzyki, nawet przy niewielkiej wiedzy muzycznej dziecka. Metoda C. Orffa pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, bogatszych środków wyrazu. Taka aktywność prowadzi do intensywnego rozbudzania wyobraźni i wrażliwości w ogólnym i muzycznym znaczeniu.


Metoda Opowieści Ruchowej J.C Thulina

Metoda opowieści ruchowej polega na tym, że nauczyciel, poprzez odpowiedni dobór atrakcyjnego i ciekawego tematu wymyślonego przez siebie opowiadania działa na wyobraźnię dziecka. Skłania je do odtwarzania ruchem treści, przedstawia czynności ludzi dorosłych, sposób poruszania się zwierząt, ptaków, różnych sytuacji, zdarzeń. Metoda opowieści ruchowej sprzyja rozwojowi fantazji, która w życiu dziecka odgrywa duża rolę. Fantazja może pobudzić i utrzymać dziecko w ruchu.


Metoda Klanzy

Zabawa jest podstawową formą działalności i aktywności dzieci, poprzez zabawę dzieci poznają i odkrywają świat. Lepiej poznają siebie i innych, doświadczają, uczą się, komunikują się, odczuwają i przeżywają. Głównym atrybutem wykorzystywanym w pracy tą metodą jest duża, kolorowa chusta, która przyciąga uwagę dzieci, ożywia je i daje im wiele radości. Pomaga dzieciom zapomnieć o strachu i poznać lepiej innych uczestników zabawy. Jest ona wspaniałym środkiem do rozbudzenia dziecięcej wyobraźni. Możliwości jej zastosowania są nieograniczone, dlatego staje się ona dowodem na to, że im prostsze formy i pomoce, tym lepsza zabawa. Metodzie tej towarzyszą tańce, piosenki.


Rozwijanie Inteligencji wielorakich, wg. teorii H. Gardnera

Twórca teorii inteligencji wielorakiej H. Gardner wyodrębnił z inteligencji ogólnej osiem jej rodzajów, które właściwe są każdemu człowiekowi. Każda z nich odpowiada innej sferze rozwojowej człowieka. Zajęcia wszechstronnie rozwijające stymulują wszystkie zmysły, angażują wszystkie inteligencje. Dzięki nowatorskiej teorii Gardnera każdy z nas może odkryć w sobie mocne strony. Możemy odkryć je u dziecka i pomóc mu rozwijać się w zgodzie z jego własnymi zdolnościami. Nasze przedszkole rozwija inteligencje wielorakie, wg teorii Howarda Gardnera. Przedszkole musi być miejscem tak zorganizowanym, aby istniała możliwość wyboru różnej aktywności przez dziecko. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka. Pozwala to nauczycielom na określenie potencjału dziecka, a także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania.


Elementy Planu Daltońskiego

Plan Daltoński opiera się na indywidualnej pracy dzieci, zrywa z tradycyjnym, sztywnym systemem nauczania. Zyskał on popularność dlatego, że umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości dziecka. Wdraża do polegania na sobie, budzi inicjatywę i samodzielność zarówno w działaniu, jak i myśleniu. Wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, zmusza do poszukiwania najlepszych, najprostszych metod pracy. Plan opiera się na trzech zasadach: nauka odpowiedzialności, samodzielności i współpracy. Celem tego systemu jest nauczyć dzieci dobrze używać swobody i odpowiedzialności.


Bajko-terapia

Świat pełen magii, wspaniałych przygód, bohaterów, wróżek i rycerzy jest bliski dziecku. To kraina w której maluch czuje się naprawdę dobrze. Dziecko spotyka codziennie wiele sytuacji nacechowanych różnorodnymi emocjami. Jego umiejętności społeczne oraz emocjonalne dopiero zaczynają się rozwijać, trudno więc mu ogarnąć emocjonalną rzeczywistość. Z pomocą przychodzi bajko-terapia – metoda prosta, skuteczna i lubiana przez maluchów.         Bajko-terapia buduje kompetencje i uczy odpowiedzialności. Pomaga w niwelowaniu lęków. Ponadto doskonale wspiera proces wychowawczy oraz psychiczny. To sposób na danie dziecku wsparcia w jego życiowych problemach.


Muzyka relaksacyjna

Jest najprostszą, bardzo skuteczną formą kształtowania pozytywnych emocji wśród dzieci. Polega ona na słuchaniu krótkich utworów lub fragmentów odpowiednio dobranej muzyki artystycznej, poważnej. Muzyka relaksacyjna ma duży wpływ na zdrowie oraz dobre samopoczucie. Pozwala redukować stres, lęki i depresje.


Zabawy relaksacyjne

Zabawy relaksacyjne wprowadzają dzieci w dobry humor. Służą oderwaniu złych emocji. W pracy z dziećmi można zauważyć niepokojące objawy napięcia , trudności ze skupieniem się. Dzieci bywają niespokojne ruchowo, krzykliwe, mają trudności z koncentracją. Aby zapobiec niespokojnym zachowaniom naszych podopiecznych organizujemy dla nich zabawy relaksacyjne.
Ulubioną przez dzieci jest technika masażu relaksacyjnego wg. M. Bogdanowicz, która polega na masowaniu pleców dzieci do tekstu- wiersza opowiadanego przeze nauczyciela. Tego typu masaż wpływa na zmniejszenie zachowań agresywnych, podnosi odporność na stres. Ma pozytywny wpływ na stan zachowania, wprowadza dzieci w stan relaksu.